Direcţia Generală de Autorizare Jocuri de Noroc a transmis, într-o notă, Comitetului de Supraveghere că Baum SRL n-a plătit taxa de licență, în valoare de 20.000 de euro (99.496 lei) și, în aceste condiții, operatorul va fi scos de pe piața jocurilor de noroc.

NOTA nr. 31543/DGAJN/SASLOP/05.06.2024 privind propunerea Direcției generale de autorizare jocuri de noroc de informare a Comitetului de Supraveghere cu privire la încetarea valabilității licenţei clasa a II-a emisă în favoarea BAUM S.R.L.

Situaţia de fapt: Conform evidenţelor instituţiei noastre, BAUM S.R.L. cu sediul în Loc: Dumbrăveni, Str. Tudor Vladimirescu nr. 49, Jud. Sibiu, cod poştal: 555500, CIF: 4101083, deţine, în prezent, licență clasa a II-a seria L2160023Y000439, pentru procesatori plăți, cu valabilitate din data de 01.06.2016, acordată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc - aprobată prin Legea nr.246/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr.111/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere Decizia nr. 910/19.05.2016 emisă de Comitetul de supraveghere al ONJN în favoarea BAUM S.R.L. și a plății efectuate de operatorul economic în data de 24.05.2016, licența clasa a II-a avea valabilitate 10 ani, de la 01.06.2016 până la data de 31.05.2026, cu condiția achitării taxei anuale aferente.

Pentru anul nou de funcționare, BAUM S.R.L. avea obligația achitării taxei de licență în sumă de 99.496 lei/licență până la data de 21.05.2024. Cu adresa înregistrată la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc sub nr.31543/24.05.2024, operatorul economic BAUM S.R.L., notifică faptul că aducem la cunoștință renunțarea la licența clasa a II-a, (...) deoarece societatea pentru care se procesau plățile, BAUM ONLINE S.R.L. şi-a întrerupt activitatea”.

Legislație aplicabilă:

Art. 148 alin. (2) din Normele metodologice de punere în aplicare a O.U.G. nr. 77/2009 aprobate prin H.G. 111/2016: „Licenţa clasa a II-a are valabilitate 10 ani de la data acordării, cu condiţia plăţii taxelor aferente, după cum urmează:

a) pentru primul an, până la data de 25 a lunii următoare celei în care documentaţia depusă de operatorul economic a fost aprobată;

b) pentru anii următori, cu cel puţin 10 zile înainte de împlinirea perioadei de un an.

În concluzie: Prin urmare, operatorul economic BAUM S.R.L. nu a îndeplinit obligația de plată privind taxa aferentă Licenței clasa a II-a pentru anul nou de funcționare în cuantum de 20.000 euro. Faţă de cele de mai sus, propunem Comitetului de Supraveghere să ia act de încetarea valabilității licenței clasa a II-a emisă în favoarea BAUM S.R.L., începând cu data de 01.06.2024”.