Viciile, scoase din perimetrul școlari. La un loc cu jocurile de noroc, a fost blocat accesul telefoanele mobile,  alcoolul şi fumatul în şcoli, alături de hărțuire.

Ca urmare a incidentului grav din data de 5 aprilie 2023, când un elev dintr-un liceu bucureştean şi-a înjunghiat profesoara de limbă japoneză, guvernul ia măsuri drastice pentru a combate violenţa din şcoli. Amendamentul, care a fost adoptat de Comisia de învăţământ a Camerei Deputaţilor, presupune să fie interzise utilizarea telefoanelor mobile pe durata cursurilor, consumarea substanţelor interzise, purtarea ţinutelor vestimentare neadecvate şi desfăşurarea jocurilor de noroc în incinta instituţiilor de învăţământ preuniversitar.

Mai multe publicaţii au transmis că PSD, PNL şi Ministerul Educaţiei condus de Ligia Deca vor interzice consumul de substanţe interzise (tutun, alcool, droguri), desfăşurarea de jocuri de noroc şi deţinerea de arme în incinta şcolii.

De asemenea, va fi interzisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul cursurilor, prevede amendamentul Ministerului Educaţiei ce a fost adoptat, luni, 24 aprilie 2023, de Comisia de învăţământ a Camerei Deputaţilor.

Elevilor din învăţământul preuniversitar le va fi interzis să mai intre în incinta şcolii în ţinute vestimentare neadecvate, să provoace daune materiale, să defăimeze sau să hărţuiască alţi elevi şi profesori. 

Elevii vor fi obligaţi să păstreze curăţenia şi să cunoască normele de siguranţă privind prevenirea incendiilor, menţinerea liniştii în instituţie, răspândirea bolilor infecţioase şi protecţia mediului.  

Potrivit unor studii internaţionale, utilizarea excesivă a telefoanelor mobile pe durata copilăriei pot duce la efecte negative, de la lipsa de concentrare la anxietate, performanţe şcolare slabe şi insomnie. 

Un document publicat de 

Descarcă fișierul - UNODC_UNESCO_WHO_GoodPolicyAndPracticeInHealthEducation.pdf

susţine că fumatul şi consumul de alcool şi droguri în incinta şcolilor pot avea impact negativ asupra dezvoltării minorilor, iar hărţuirea fizică, verbală şi virtuală poate duce la traume psihice pe termen lung. 

Potrivit articolului 102 din Legea Învăţământului Preuniversitar  (PLx. 253/2023), proiectat de grupurile parlamentare PNL + PSD (Ministerul Educaţiei), în calitatea de membri ai comunităţii şcolare, beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar beneficiază de următoarele drepturi:

a) dreptul de a avea acces la educaţie de calitate şi gratuită, în sistemul de învăţământ de stat. Accesul la educaţie presupune şi posibilitatea studierii în limba maternă, accesul la servicii de informare şi consiliere şcolară, profesională şi psihologică, conexe activităţii de învăţământ, accesul la biblioteci, săli şi spaţii de sport, computere conectate la Internet, precum şi la alte resurse necesare realizării activităţilor şi proiectelor şcolare în afara programului şcolar, în limitele resurselor umane şi materiale disponibile, manuale şcolare gratuite;
b) dreptul de a învăţa în spaţii adecvate desfăşurării activităţilor didactice şi conexe. Spaţiile trebuie să respecte normele de igienă, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, să fie adaptate particularităţilor de vârstă şi nevoilor de învăţare şi a numărului de beneficiari primari;
c) dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea drepturilor şi libertăţilor celorlalţi participanţi;
d) dreptul de a fi protejaţi împotriva discriminărilor. În acest sens beneficiarii primari beneficiază de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului didactic, nedidactic şi din partea altor elevi din cadrul unităţii de învăţământ;
e) dreptul la respectarea imaginii, demnităţii şi personalităţii proprii;
f) dreptul la protecţia datelor personale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege;
g) dreptul la evaluare obiectivă şi corectă cu posibilitatea contestării rezultatelor evaluării lucrărilor scrise;
h) dreptul de a fi informat cu privire la: notele acordate, înaintea consemnării acestora; planificarea materiei pe parcursul întregului an şcolar, rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare; actele şcolare proprii ce stau la baza situaţiei şcolare;
i) dreptul de a fi susţinuţi în conformitate cu nevoile educaţionale sau sociale în vederea finalizării învăţământului obligatoriu. Statul şi unităţile de învăţământ preuniversitar sprijină elevii cu cerinţe educaţionale speciale, inclusiv în ceea ce priveşte condiţiile de acces, de studiu şi evaluare adaptate dizabilităţilor, problemelor medicale sau tulburărilor specifice de învăţare; Elevii cu CES au dreptul la şcolarizare la domiciliu sau în unităţi complexe de asistenţă medicală, de tip spital;
j) Dreptul de a decide, în funcţie de vârsta beneficiarului primar, privind: disciplinele din CDEOS, tipul şi forma de învăţământ pe care le va urma, de a participa la concursuri şcolare, olimpiade şi alte activităţi extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ preuniversitar sau unităţile de educaţie extraşcolară precum şi de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul unităţii de învăţământ;
k) dreptul de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile şcolare şi extraşcolare, în limita resurselor disponibile;
l) dreptul la asistenţă medicală, psihologică şi logopedică gratuită în cabinete medicale, psihologice şi logopedice şcolare ori în unităţi medicale de stat;
m) dreptul de a primi burse şi alte forme de sprijin prevăzute de legislaţia în vigoare.


(2) În calitatea de membri ai comunităţii şcolare, beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar au următoarele îndatoriri:


a) obligaţia de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu în vederea dobândirii competenţelor şi însuşirii cunoştinţelor prevăzute de programele şcolare;
b) obligaţia de a respecta regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar. În acest sens beneficiarii primari au obligaţia de a cunoaşte prevederile Statutului elevului şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora;
c) obligaţia de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă şi adecvată conform regulamentului unităţii de învăţământ preuniversitar;
n) obligaţia de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: beneficiari primari şi personalul unităţii de învăţământ;
f) obligaţia de a sesiza reprezentanţii unităţii de învăţământ şi, după caz, a autorităţilor competente cu privire la orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de învăţământ şi a activităţilor conexe acestuia sau cu privire la orice situaţie care ar pune în pericol siguranţa beneficiarilor primari şi a personalului unităţii de învăţământ;
h) obligaţia de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la care au acces;
j) obligaţia de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către unităţile de învăţământ preuniversitar. Obligaţie se aplică şi în cazul manualele şcolare primite gratuit, beneficiarii primari având obligaţia restituirii în stare bună, la sfârşitul anului şcolar;
i) obligaţia de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în spaţiul şcolar;
q) obligaţia de a cunoaşte şi de a respecta, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora, normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă, precum şi normele de protecţie a mediului;
r) obligaţia de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în funcţie de recomandările medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor şi a personalului din unitate.

(3) Elevilor le este interzis:


a) să distrugă, să modifice sau să completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole, carnete de elev şi orice alte documente din aceeaşi categorie sau să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;
b) să introducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ preuniversitar, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa, intoleranţa sau care lezează imaginea publică a unei persoane;
c) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
d) să deţină sau să consume droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, substanţe etnobotanice şi să participe la jocuri de noroc în perimetrul unităţii de învăţământ;
e) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ. Elevii nu pot fi deposedaţi de bunurile personale care nu atentează la siguranţa personală sau a celorlalte persoane din unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale;
f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta unităţilor de învăţământ sau în cadrul activităţilor desfăşurate în mediul online;
i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare şi să manifeste violenţă în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ;
j) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă;
k) să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, cu excepţia elevilor majori şi a situaţiilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;
m) să invite sau să faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi al diriginţilor;
n) să promoveze idei, concepţii, doctrine, un limbaj, simboluri şi materiale antiţigăniste în conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2022 cu modificările ulterioare;
(4) Utilizarea unui telefon mobil sau a oricărui alt echipament de comunicaţii electronice de către un elev este interzisă pe perioada cursurilor din învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial inclusiv în timpul activităţilor educaţionale care se desfăşoară în afara unităţilor de învăţământ, cu excepţia utilizării acestora în scop educativ, sau în spaţiile autorizate explicit de regulamentul intern al unităţii de învăţământ.
(5) În învăţământul liceal, regulamentul intern al unităţii de învăţământ poate interzice folosirea de către un elev a dispozitivelor menţionate la alin. (3) în întregul sau parţial din incinta unităţii de învăţământ, precum şi în timpul activităţilor care se desfăşoară în afara acesteia.
(6) Prevederile alin. (4)-(5) nu se aplică echipamentelor pe care elevii cu CES sunt autorizaţi să le folosească.
(7) Nerespectarea prevederilor alin. (4)-(5) poate duce la preluarea echipamentului de către personalul unităţii de învăţământ în vederea predării, după caz, către părinţi/tutori legali ai beneficiarilor primari minori  sau elevi conform regulamentului intern al unităţii de învăţământ.
(8) Drepturile, îndatoririle şi interdicţiile aplicate elevilor sunt completate şi detaliate în Statutul Elevului, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, în urma consultării Consiliului Naţional al Elevilor şi a celorlalţi parteneri de dialog ai Ministerului Educaţiei.
(9) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), drepturile, îndatoririle, recompensele şi sancţiunile aplicabile elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională sunt prevăzute în statutul elevului din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate, care se aprobă prin ordin al conducătorului ministerelor de resort, cu avizul Ministerului Educaţiei.
(10) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), drepturile, îndatoririle, recompensele şi sancţiunile aplicabile elevilor din unităţile de învăţământ postliceal militar sunt prevăzute în regulamentele de organizare şi funcţionare ale acestora care se aprobă prin ordin al ministrului de resort.
(11) Elevii pot participa la acţiuni de voluntariat, pentru care pot primi stimulente financiare, finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului educaţiei şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare.


(12) Obligaţiile beneficiarilor secundari ai sistemului de învăţământ sunt următoarele:


a) obligaţia de a înscrie copilul la şcoală şi de a asigura frecventarea cu regularitate şi conform programului de către acesta a cursurilor şcolare;
b) obligaţia de a asigura întreţinerea elevului în vederea asigurării condiţiilor necesare finalizării studiilor;
c) obligaţia de a păstra legătura cu educatorul/profesorul de învăţământ primar/profesorul diriginte, mediatorul şcolar, consilierul şcolar sau, după caz, cu conducerea unităţii de învăţământ pentru monitorizarea progresului elevului;
d) obligaţia de a semna contractul educaţional prevăzut la art. 14 alin. (4);
e) obligaţia de a sprijini integrarea copilului în colectivul şcolii;
f) de a contacta personalul şcolii în intervalul orar stabilit prin regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;
g) obligaţia de a cunoaşte, respecta şi susţine copilul să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ în cadrul căreia este înscris beneficiarul primar.
Autor: Grupurile parlamentare PNL + PSD (ME)


Secţiunea a 3-a – Sancţiuni aplicabile elevilor


Autor: Grupurile parlamentare PNL + PSD (ME)

Art. 102 - (1) Elevii răspund disciplinar pentru încălcarea prevederilor art. 102^1 alin. (2)-(5).
(2) Analiza disciplinară poate fi iniţiată de personalul şcolar în urma unei încălcări a regulamentelor unităţii de învăţământ preuniversitar sau a comportamentului inadecvat al elevului. Elevul şi părinţii/tutorii legali sunt informaţi cu privire la natura încălcării şi sunt convocaţi la o întâlnire formală.
(3) Elevii au dreptul la apărare şi nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective.
(4) Pentru a putea fi sancţionaţi, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unităţii de învăţământ, în cadrul activităţilor extraşcolare sau în cadrul activităţilor desfăşurate în mediul online.
(5) Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor, în funcţie de gravitatea faptei, sunt:
a) observaţie individuală;
b) mustrare scrisă;
c) retragerea temporară sau pe durata întregului an şcolar a burselor de care beneficiază elevul;
d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;
e) suspendarea elevului pe o durată limitată de timp;
f) preavizul de exmatriculare;
g) exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ;
h) exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în altă unitate de învăţământ;
i) exmatricularea fără drept de reînscriere pentru elevii din învăţământul postliceal.
(6) Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor, cât şi părinţilor/tutorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz.
(7) Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în orice context.
(8) Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare.
(9) Sancţiunile prevăzute la alin. (5) lit. d)-h) nu se pot aplica în învăţământul primar.
(10) Sancţiunile prevăzute la alin. (5) lit. f) şi g) se pot aplica în învăţământul obligatoriu numai în situaţii foarte grave, când prezenţa elevului în şcoală pune în pericol siguranţa elevilor sau a personalului din şcoală, afectând dreptul la educaţie, respectiv la muncă.
(11) Suspendarea elevului se poate realiza pentru o durată de maxim 5 zile lucrătoare. Un elev nu poate fi suspendat pe durata unui an şcolar pentru mai mult de 15 zile lucrătoare. 
(12) Elevii care au fost sancţionaţi conform prevederilor alin. (5) lit. e)-h) beneficiază de consiliere, intervenţie psihologică şi psihoterapie precum şi de activităţi remediale.
(13) Sancţiunile prevăzute la alin. (5) pot fi însoţite şi de scăderea notei la purtare.
(14) Procedura de aplicare a sancţiunilor prevăzute la alin. (5) este reglementată de Statutul Elevilor prevăzut la art. 102^1, alin. (8).
(15) Procedura de aplicare a sancţiunilor prevăzută la alin. (14) prevede în mod obligatoriu:
a) informarea elevilor şi a părinţilor/tutorilor legali;
b) intervievarea elevilor, în prezenţa părinţilor/ tutorilor legali;
c) după caz, consultarea managerului de caz desemnat de DGASPC, în acord cu Hotârîrea Guvernului nr.  49/2011 şi a raportului de evaluare multidisciplinară realizat de acesta;
d) oferirea posibilităţii de contestare a sancţiunii;
(16) În procesul de sesizare şi analiză disciplinară a elevilor, comunicarea cu părinţii/ tutorii legali se realizează în absenţa elevilor, într-un spaţiu dedicat, care asigură confidenţialitatea, în prezenţa consilierului şcolar şi a mediatorului şcolar, dacă este necesar.
(17) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţii de învăţământ sunt obligaţi să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile ori să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase.
(18) În cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat. În caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor şcolare.
Autor: Grupurile parlamentare PNL + PSD (ME)