GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc

 

            Având în vedere necesitatea îmbunătăţirii şi adaptării reglementărilor jocurilor de noroc la realităţile economico-sociale şi la dinamica acestui domeniu extrem de activ, cu implicaţii sociale asupra unor categorii vulnerabile,

            în scopul asigurării unui tratament nediscriminatoriu între operatorii economici care activează în domeniul jocurilor de noroc,

            în scopul eliminării unor dificultăți de natură administrativă apărute în aplicarea prevederilor art. 15 alin. (2) lit. b1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și expoatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare, asigurându-se totodată diminuarea evaziunii fiscale în domeniu,

            luând în considerare necesitatea limitării riscului de exploatare ”la negru” a mijloacelor de joc tip slot-machines şi,

 

            în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general  şi constituie situaţii de excepţie, a căror reglementare nu poate fi amânată,

 

            în temeiul art.115, alin.(4) din Constituția României republicată;

 Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență

        Art. I- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică și completează, după cum urmează:

 

 

  1. La articolul 12, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

”(5) În situaţia în care un operator economic nu mai deţine licenţă de organizare a jocurilor de noroc validă, indiferent de motivul care a generat această stare, autorizaţiile de exploatare a jocurilor de noroc emise în favoarea acestuia îşi pierd valabilitatea cu aceeaşi dată, iar operatorul economic respectiv este obligat la plata taxelor de autorizare aferente, conform prevederilor art. 14, cu excepția situației prevăzută la art. 17 alin. (9) teza a doua.”

 

 

  1. La articolul 15, alineatul (2), litera  b1) se modifică și va avea următorul cuprins:

            ” b1) spaţiul propus, dacă are amplasate mijloace de joc de tip slot-machines, astfel cum sunt acestea definite în art. 10 alin. (1) lit. e), trebuie să se afle într-o unitate administrativ-teritorială de tip comună, oraș sau municipiu, cu o populaţie după domiciliu, mai mare de 15.000 de locuitori. Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc are obligația de a interoga TEMPO online sau orice altă bază de date statistice a Institutului Național de Statistică, pentru a verifica dacă este îndeplinită această condiție, la momentul verificării dosarului de autorizare a acestor tipuri de mijloace de joc.

            Dacă Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc constată, din datele actualizate ale Institutului Național de Statistică, că într-o comună, un oraș sau un municipiu populația după domiciliu a scăzut sub 15.000 de locuitori, va dispune de urgență, în 3 zile lucrătoare, pentru toți organizatorii de jocuri de noroc tip slot-machines din respectiva unitate administrativ-teritorială, sistarea activității de exploatare de jocuri de noroc tip slot-machines, dispoziție care trebuie dusă la îndeplinire de către organizatori, în maxim 3 zile lucrătoare de la data primirii acesteia.

            Organizatorii de jocuri de noroc tip slot-machines se pot sesiza din oficiu cu privire la faptul că din datele actualizate ale Institutului Național de Statistică, într-o comună, un oraș sau un municipiu în care exploatează jocuri de noroc tip slot-machines, populația după domiciliu a scăzut sub 15.000 de locuitori și procedează la sistarea activitătii de exploatare a mijloacelor de joc tip slot-machines în respectivele unități administrativ – teritoriale, informând Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc cu privire la aceasta, în termen de maxim 48 de ore de la data sistării activității. Atunci când termenul anterior menționat cade într-o zi nelucrătoare, acest termen se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează.”

 

  1. La articolul 17, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:

          ”(9) La revocarea licenţei de organizare a jocurilor de noroc, pe perioada suspendării autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc sau în orice situație în care organizatorul nu mai exploatează mijloace de joc pentru care deține licență și autorizație/autorizații valabile, operatorii economici organizatori de jocuri de noroc sunt obligaţi să achite diferenţa rămasă de plată din taxa anuală aferentă autorizaţiei/autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc. ”

 

  1. La articolul 17, după alineatul (91) se introduce un nou alineat (92) cu următorul cuprins:

 

            ” (92) Prin excepție de la prevederea alineatului (9), nu mai datorează diferenţa rămasă de plată din taxa anuală, aferentă autorizaţiei/autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc, organizatorii de jocuri de noroc care notifică  Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc asupra faptului că renunță la licența de organizator sau încetează să mai exploateze anumite activități de jocuri de noroc sau mijloace de joc, ca urmare a faptului că nu mai îndeplinesc condițiile legale de organizare sau exploatare, devenindu-le incidente modificări legislative cu privire la condițiile de autorizare, ulterior datei de obținere a autorizației. În această ultimă ipoteză, verificarea condițiilor va fi realizată de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, prin emiterea unei decizii a Comitetului de Supraveghere, care va fi folosită în raporturile cu terții, iar taxa anuală achitată anticipat pentru mijloacele de joc tip slot-machines care nu se mai exploatează, se restituie proporțional cu perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care își încetează activitatea și sfarșitul perioadei autorizate. Restituirea sumelor reprezentând taxa anuală achitată anticipat se realizează potrivit prevederilor art.168 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. ”

 

Art. II.  Procedura de restituire a sumelor prevăzute la articolul 17 alineatul (92),  se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor, care se elaborează  la propunerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se emite în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

 

 

 

                                       PRIM - MINISTRU

                                  ION - MARCEL CIOLACU